PrivacyverklaringPrivacybeleid en Disclaimer

De inhoud van deze website is samengesteld door PIC@MEDIA Productiehuis. Voor alle vragen, opmerkingen of eventuele klachten kan u terecht op het e-mailadres hello@picatmedia.be. Door uw bezoek aan of gebruik van deze website, gaat u akkoord met het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden beschreven in deze disclaimer.

Over dit privacybeleid

PIC@MEDIA Productiehuis hecht belang aan uw privacy. Daarom willen we gebruikers van deze website informeren over de manieren waarop we omgaan met data die verzameld wordt, en uw rechten daarbij.

Neem dit beleid even grondig door en maak ons gerust uw vragen of opmerkingen door. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van PIC@MEDIA Productiehuis:
• De online diensten van PIC@MEDIA Productiehuis: websites, applicaties en internetdiensten die u toegang geven tot de content van PIC@MEDIA Productiehuis;
• Alle andere diensten waarmee u in contact komt, zoals adviesgesprekken, wedstrijden, evenementen…

Dit privacybeleid valt onder de verantwoordelijkheid van PIC@MEDIA Productiehuis, met als maatschappelijke zetel Boogstraat 20, 1745 Opwijk. Voor al uw vragen, opmerkingen of eventuele klachten kan u terecht op het bovenvermelde e-mailadres.

Het is mogelijk dat wij ons beleid op bepaalde momenten zullen aanpassen. De aangepaste voorwaarden zullen zo duidelijk mogelijk gecommuniceerd worden en gelden vanaf het moment dat ze bekend gemaakt worden. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo goed mogelijk persoonlijk informeren en indien nodig opnieuw uw toestemming vragen.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens om onze gebruikers nog betere diensten te kunnen aanbieden. Aan de hand van een aantal persoonlijke gegevens leren we onze gebruikers beter kennen en kunnen we ervoor zorgen dat we onze diensten zo goed mogelijk op uw behoeften afstemmen. Daarnaast kunnen we via die persoonlijke gegevens makkelijk met u in contact komen.

Om welke gegevens gaat het?

De meeste informatie op de website is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Enkel bij het aanvragen van advies, het inschrijven voor activiteiten, het downloaden van bepaalde documenten of het bestellen van producten zal persoonlijke informatie worden gevraagd. Dat zijn bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, uw adres en uw telefoonnummer. Deze slaan we op om u makkelijker te kunnen contacteren in verband met bestellingen en facturen. Ook uw IP-adres wordt opgeslagen, om uw identiteit te kunnen verifiëren en uw voorkeuren te kunnen onthouden. Daarnaast slaan we logbestandsgegevens (zoals geopende pagina’s, muiskliks, datum en tijd van uw bezoek, browser…) en apparaat gegevens (zoals IP-adres, merk, type, besturingssysteem…) op.

Op die manier kunnen we onze diensten aanpassen in functie van uw noden en interesses. U krijgt dus content te zien die specifiek voor u relevant is en wij krijgen meer inzage in hoe onze diensten gebruikt worden. We maken daarbij gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën. Meer informatie daarover kan u terugvinden in ons cookiebeleid.

Concreet slaan we volgende gegevens op:
• Voornaam, achternaam en geslacht: Om u onze verdere communicatie persoonlijk te kunnen aanspreken, gebruiken we graag uw persoonlijke gegevens. Deze zijn vanzelfsprekend ook nodig om uw bestelling te kunnen registreren.
• Adres en woonplaats: De meeste diensten en tools worden via de website of e-mail ter berschikking gesteld, maar sommige informatie sturen wij op papier naar uw (t)huisadres of zakelijk adres toe.
• Telefoonnummer: Het kan zijn dat wij contact met u op moeten nemen omtrent uw bestelling. Wij bellen u zeker wanneer er vragen zijn rond een bestelling of ter opvolging.
• Bedrijfsnaam, sector en ondernemingsnummer: Indien u als professional gebruik maakt van onze diensten, vragen we deze gegevens op om u als dusdanig te kunnen identificeren en om hier in onze dienstverlening rekening mee te kunnen houden.
• IP-adres: We kijken online indien mogelijk naar uw IP-adres, zodat wij uw voorkeuren kunnen onthouden en u zo een passend advies kunnen geven.
• E-mailadres: Sommige diensten of tools worden ter beschikking gesteld via e-mail. Ook onze nieuwsbrieven versturen we per e-mail. Ontvangt u toch liever geen nieuwsbrieven en ad hoc mailings meer dan kunt u zich gemakkelijk uitschrijven via de uitschrijflink in de nieuwsbrief.
• Publiek beschikbare professionele informatie: Indien het realiseren van onze dienstverlening dit vereist (bijvoorbeeld om kwaliteitsvol advies te kunnen verlenen), behouden wij ons het recht voor om publiek beschikbare informatie over u of uw onderneming (bijvoorbeeld op uw eigen website, in de Kruispuntbank van Ondernemingen, in de Balanscentrale van de Nationale bank, etc.) op te zoeken en te documenteren.

Hoe gaat PIC@MEDIA Productiehuis om met uw gegevens?

Gegevens die we van u verzamelen worden bewaard in ons systeem en behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 en met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. PIC@MEDIA Productiehuis treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. In het geval van een inbreuk op onze IT-systemen, zal PIC@MEDIA Productiehuis onmiddellijk alle mogelijke acties ondernemen om de schade tot een minimum te beperken.

PIC@MEDIA Productiehuis geeft u daarbij de volgende garanties:
• Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren (op grond van uw toestemming en/of de uitvoering van een overeenkomst) of om bezoekersgedrag te monitoren zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren (op grond van een gerechtvaardigd belang).
• De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. De gegevens worden maar zo lang bewaard als nodig is om onze diensten te kunnen leveren, in overeenstemming met de principes van de AVG, of gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
• Uw persoonsgegevens worden enkel bekendgemaakt aan derden die meewerken aan de diensten geleverd via deze website, binnen de Europese Economische Ruimte. PIC@MEDIA Productiehuis eist van deze ontvangers dat zij de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Door het invullen van uw gegevens op de website, stemt u ermee in dat PIC@MEDIA Productiehuis deze gegevens bewaart op de servers die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door PIC@MEDIA Productiehuis of zijn onderaannemers. U gaat er verder mee akkoord dat we kopieën van uw gegevens kunnen bewaren, gebruiken en scannen voor een beperkte tijd: voor technisch onderhoud, voor het testen en verbeteren van de website.
U hebt steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u meent dat uw persoonsgegevens foutief worden verwerkt.

Persoonlijke gegevens die we van derden krijgen

Wanneer u via uw account van een sociaal medium inlogt op onze diensten, stemt u ermee in dat dit medium uw persoonlijke gegevens met ons deelt. Dat gaat om de basisgegevens zoals uw naam, e-mailadres, geboortedatum, woonplaats en geslacht, maar ook om gegevens met betrekking tot uw gedrag op sociale netwerksites. U kan de deelmogelijkheden van uw persoonlijke gegevens beheren via de instellingen op de desbetreffende sociale media.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

• Om u op een kwalitatieve manier onze diensten te kunnen aanleveren.
• Om u gepersonaliseerde content en advertenties te kunnen tonen.
• Om u te kunnen herkennen als geregistreerde gebruiker.
• Om onze diensten te kunnen analyseren en verbeteren.
• Om u op de hoogte te kunnen houden van ons aanbod.

Worden uw persoonlijke gegevens aan derde partijen doorgegeven?

Wij zullen uw gegevens niet zomaar aan derde partijen doorverkopen, maar in bepaalde gevallen krijgen derden wel toegang tot uw gegevens, zoals:
• Sociale netwerken;
• Dienstverleners van PIC@MEDIA Productiehuis, zoals leveranciers van IT, software en infrastructuur;
• Partnerorganisaties die samen met ons een dienstverlening organiseren. In dat geval staat dit steeds aangegeven op de plaats waar uw gegevens opgevraagd worden;
• ...

Hoe kan u uw persoonlijke gegevens opvragen en inkijken of verwijderen?

U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. Indien u uw persoonsgegevens wenst te raadplegen of te laten aanpassen of verwijderen, kan u deze vraag richten tot hello@picatmedia.be.

Gebruiksvoorwaarden voor deze website

Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik van de website

PIC@MEDIA Productiehuis besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan het PIC@MEDIA Productiehuis niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal het PIC@MEDIA Productiehuis de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Hyperlinks en verwijzingen

Op de website vindt u links naar websites die door derden worden beheerd. PIC@MEDIA Productiehuis beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. PIC@MEDIA Productiehuis aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud.

Aansprakelijkheid voor de website

Op de website vindt u informatie die door derden wordt verstrekt. PIC@MEDIA Productiehuis wijst elke vorm van aansprakelijkheid op basis van de inhoud van de website van de hand. De vermelding op de website biedt geen kwaliteitsgarantie.

PIC@MEDIA Productiehuis gaat een inspanningsverbintenis aan in verband met zijn adviesverlening. Wat u doet met het advies blijft uw verantwoordelijkheid.

PIC@MEDIA Productiehuis verwijdert consultants van de website in geval van fraude, maar PIC@MEDIA Productiehuis komt niet tussen in geval van discussie over kwaliteit.

Intellectuele eigendomsrechten

De website is gemaakt door het PIC@MEDIA Productiehuis team en is gebaseerd op de Belgische en Benelux wetgeving inzake Intellectuele Eigendom. PIC@MEDIA Productiehuis behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website en op de ter beschikking gestelde informatie. Niets van de inhoud van de website mag worden overgenomen zonder toestemming van PIC@MEDIA Productiehuis. Er is getracht alle intellectuele rechten van tekst en beeld af te stemmen met belanghebbenden. Degenen die menen aanvullende rechten te kunnen doen gelden, nodigen wij uit om contact op te nemen met PIC@MEDIA Productiehuis via hello@picatmedia.be.

U heeft het recht om de informatie op de website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site via hello@picatmedia.be.

Updates van deze privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden

Wij zullen deze privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

Laatste update: 15/02/2021